Trwa komunikacja

Regulamin

§1
Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Dzieci Zagłębia, 42-500 Będzin, ul. Teatralna 4. NIP 6251003329, REGON 000279373
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie bilety.teatr.bedzin.pl
 a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
 b) wypełnienia formularza „Twoje dane”
 c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
4. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
5. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 30 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
7. Płatności za bilety obsługiwane są przez serwis Krajowy Integrator Płatności SA za pośrednictwem serwisu internetowego www.tpay.com. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę Krajowy Integrator Płatności SA, właściciela serwisu www.tpay.com, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: kontakt@tpay.com
8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay.com.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
10. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu Tpay.com.
11. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i  ulgowe.
13. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
14. Kupujący drukuje bilet / bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
15. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. 
16. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust.15 Teatr prosi o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą biletową Teatru.
17. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego spektaklu.
18. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
19. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.
20. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w  terminie do 30 dni po odwołanym spektaklu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.
1.1 W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać e-bilet wraz z kopią faktury na adres Teatru: 42-500 Będzin, ul. Teatralna 4, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail Teatru: bow@teatr.bedzin.pl  oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Tpay.com, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
2. Teatr zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
3. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru.
4. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).
5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §4 ust.4 Regulaminu), nie ma prawa do zwrotu.
6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
7. Przebukowanie biletów na inny spektakl lub wydarzenie jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
8. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: bow@teatr.bedzin.pl lub w Kasie biletowej Teatru.

§3
Ochrona danych Kupującego

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 4 ust 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Teatr Dzieci Zagłębia.
 Kupujący ma prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ds. Ochrony danych pod adresem: sekretariat@teatr.bedzin.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem "inspektor ochrony danych". Dane Kupującego przetwarzamy na podstawie :Art. 6  ust 1 lit a. RODO, jeśli Kupujący wyrazi nam odrębną zgodę ( np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną  tzw. Newsletter), Art. 6  ust 1 lit b. RODO, jeśli Kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również oddzwonić lub odpisać jeśli poda nam swój numer telefonu, e-mail w związku z realizacją usługi. , Art. 6  ust 1 lit c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego, Art. 6 ust 1 lit f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach np. przechowujemy dane po wydarzeniach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia. Na tej podstawie możemy też przez określony czas zadzwonić do w celu zaproszenia na nasze wydarzenia. Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności , podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych.  W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon , podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane, w celu utrzymania kontaktu. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją  inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 6 miesięcy od daty wydarzenia , w celu jego rozliczenia, oraz z zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych,
- prawo do sprostowania lub usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych.
- prawo cofnięcia wyrażonej zgody
Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO.

  §4
Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Dzeci Zagłębia nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie teatr.bedzin.pl
6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.